Maria Umińska Żak
line

Adwokat

O mnie

photo1Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawskie (2006 r.), Podyplomowej Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007r.) oraz aplikacji adwokackiej odbytej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2011r.). W trakcie studiów magisterskich przebywała na stypendium naukowym we Włoszech gdzie studiowała na wydziale prawa na Universita degli Studi di Cassino (2004-2005), pracę magisterską z pogranicza prawa cywilnego z prawem handlowym (tytuł pracy dyplomowej: „Przekształcenie spółki cywilnej w spółki prawa handlowego”) obroniła u dr. hab. Jadwigi Pazdan. Pierwsze doświadczenia zawodowe związane były z pracą jako wolontariusz w Funadacji Academia Iuris (2002 – 2004). Następnie, w latach 2004 – 2011 pracowała w wielu znanych na rynku warszawskim kancelariach (m.in. w kancelarii „Wierzbowski i Wspólnicy” sp. p.- obecnie „Wierzbowski Eversheds).
W grudniu 2009 roku założyła jednoosobową działalność gospodarczą „Doradztwo Prawne” i rozpoczęła obsługę prawną spółek jako in-house oraz w dalszym ciągu kontynuowała współpracę z kancelariami w ramach udzielania porad prawnych oraz reprezentacji przed sądami osób fizycznych. Po złożeniu egzaminu adwokackiego, prowadzona działalność gospodarcza została przekształcona w Kancelarię.
Ponadto w latach 2009 – 2011 publikowała szereg opracowań z zakresu pr.pracy, pr.cywilnego, pr. rodzinnego w ramach współpracy ze spółką INFOR Ekspert Sp. z o.o. w Warszawie. Biegle zna język angielski i język włoski.

Adwokat Maria Umińska – Żak specjalizuje się w szeroko rozumianym doradztwie korporacyjnym (tworzenie i redagowanie umów, kompleksowe usługi doradcze w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na wszystkich etapach postępowania, udział w negocjacjach, tworzenie oraz analiza wewnętrznych aktów spółki z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, reprezentacja podmiotów przed Sądami oraz innymi organami administracji publicznej, reprezentowanie podmiotów w postępowaniach egzekucyjnych) oraz udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym (prawo rzeczowe, spadki, prawo nieruchomości) oraz w szczególności prawo rodzinne, w tym postępowania rozwodowe, separacyjne, alimentacyjne , ustalenie kontaktów, opieki prawnej, jak również przeprowadzanie podziału majątków dorobkowych.

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne

Kancelaria Adwokacka Marii Umińskiej – Żak reprezentuje Klientów i udziela im pomocy prawnej w czasie sporów na tle zróżnicowanych stosunków rodzinnych dotyczących w szczególności rozwodu, separacji, alimentacji, władzy rodzicielskiej, kontaktów i opieki nad dziećmi oraz ustalania i zaprzeczania ojcostwa. Zakres działań obejmuje pomoc zarówno na etapie przedsądowym ( udzielanie porad prawnych, analiza prawna sytuacji Klienta, prowadzenie negocjacji między małżonkami/ rodzicami), jak również w dochodzeniu roszczeń w stadium sądowym.

Przy udzielaniu pomocy prawnej w sprawach rodzinnych Mecenas dąży w szczególności  do polubownego zakończenia sporów między stronami mając na uwadze przede wszystkim dobro małoletnich dzieci oraz pamiętając, iż wszelkie spory rodzinne obarczone są silnymi emocjami występującymi zarówno po stronie Klienta, jak i u jego oponenta.

Kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe/ o separacje w pełnym wymiarze. W pierwszej kolejności sytuacja Klienta poddawana jest analizie  zarówno w kontekście prawno-cywilnym i prawno-rodzinnym, jak również w kontekście finansowym. W obszarze usług adwokackich dotyczących spraw rozwodowych znajdują się wszystkie czynności, które zmierzają do stwierdzenia winy rozpadu pożycia małżeńskiego, przyznania określonego wymiaru władzy rodzicielskiej/ ustalenia miejsca zamieszkania dziecka,  a także określenia obowiązku alimentacyjnego. Postępowanie rozwodowe obejmuje również podział majątku, ustalanie nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków  lub określenie sposób korzystania  z mieszkania.

Kancelaria zajmuje się również rozliczeniem finansowym konkubentów.

Sprawy spadkowe

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzi udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących wszelkich spraw spadkowych.  Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek i podział spadku. Porady prawne z zakresu prawa spadkowego obejmują również udzielanie pomocy w dziedzinie sporządzania testamentów czy  ustanawiania zarządcy. Prowadzenie spraw spadkowych obejmuje wszelkie procesy dotyczące prawno-cywilnych sporów związanych z dziedziczeniem.

Sprawy gospodarcze i cywilne

Kancelaria wcześniej „Doradztwo Prawne” powstała 1 grudnia 2009r. w celu świadczenia kompleksowych usług doradczych z zakresu problematyki prawnej, prawa zamówień publicznych, obsługi związanej z nieruchomościami, windykacją należności,  organizacji formalno – prawnej działania zarządów, sporów powstałych na gruncie prawa pracy.

Kancelaria podejmuje również działania w celu uzyskania ugody z wierzycielami/ dłużnikami oraz egzekwowania należności, włącznie z pełnym postępowaniem komorniczym.

Kancelaria prowadzi działalność na rzecz zarówno osób prawnych  jak i  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Sprawy cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy związane m.in.  z:
– prawem własności nieruchomości: zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, roszczenia współwłaścicieli, zasiedzenie, przywrócenie posiadania, dopuszczenie do współposiadania,
– najmem lokali,
– z tytułu czynów niedozwolonych,
– roszczeniami wynikającymi z umów sprzedaży: sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, dotyczące gwarancji i rękojmi,  związanych z niedozwolonymi klauzulami umownymi,
– roszczeniami z umów cywilnoprawnych: w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług.

Obsługa prawna obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • opracowywanie projektów wewnętrznych spółki/regulaminów
  • prowadzenie postępowania ugodowego
  • zastępstwo prawne i procesowe przed sądami oraz organami administracji państwowej,
  • analiza stanu prawnego nieruchomości i jej uregulowanie

Referencje

Treść w przygotowaniu…

Kontakt

Adwokat Maria Umińska – Żak

Kancelaria Adwokacka
Al. Solidarności 84/2, 01 – 003 Warszawa
e-mail: kancelaria@uminskazak.pl
tel. 608 – 042 – 242